ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി (FPC) കൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകും

കാർഷിക മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുക, പാരമ്പര്യ കൃഷിരീതി പിന്തുടർന്നും നവീന കൃഷിരീതി അനുവർത്തിച്ചും കേരളത്തിൽ ഭക്ഷ്യസ്വയം പര്യാപ്തത, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നിവ കൈവരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ […]

The products of the Department of Agriculture are marketed online under the brand 'Keral Agro'

കൃഷിവകുപ്പിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ‘കേരൾ അഗ്രോ’ ബ്രാൻഡിൽ ഓൺലൈൻ വിപണിയിൽ

“കേരൾ അഗ്രോ” എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമത്തിൽ കൃഷിവകുപ്പിന്റെ ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നീ പ്ലാറ്റ്.ഫോമുകൾ വഴി ഭാരതം മുഴുവൻ […]

vaiga started

വൈഗ ആരംഭിച്ചു

കാർഷികോല്പന്ന സംസ്കരണവും മൂല്യവർദ്ധനവും അടിസ്ഥാനമാക്കി കൃഷിവകുപ്പ്സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വൈഗകാർഷികപ്രദർശനത്തിന്റെയും ശില്പശാലയുടെയും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത്ആയിരുന്നു വൈഗ ആരംഭിച്ചത്.തുടർച്ചയായ വർഷങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷികമേഖലയ്ക്ക്കൈ വരിക്കാനായത്ശ്രദ്ധേയമായ […]

Solution within 24 hours at Krishidarshan

കൃഷിദർശനിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിഹാരം

കൃഷിദർശനിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിഹാരം പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിയില്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഹ്രസ്വ- വാര്‍ഷിക വിളകള്‍ക്ക് കൃഷിവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കും. കൃഷി സ്ഥലം പാട്ടത്തിന് […]

Krishidarshan; A comprehensive package to revamp the agriculture sector

കൃഷിദർശൻ – കാർഷിക മേഖലയെ പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള വിപുലമായ പാക്കേജ്

കാർഷിക മേഖലയെ പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള വിപുലമായ പാക്കേജാണ് ‘കൃഷിദർശൻ’. ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്കിൽ കൃഷിദർശൻ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാർഷിക ബ്ലോക്കുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കർഷകരോട് സംവദിച്ച്അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ […]

Natural Disaster Relief - Rs 115.98 crore was given to farmers last year

പ്രകൃതിക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസം – കഴിഞ്ഞ വർഷം കർഷകർക്ക് നൽകിയത് 115.98 കോടി രൂപ

പ്രകൃതിക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസം – കഴിഞ്ഞ വർഷം കർഷകർക്ക് നൽകിയത് 115.98 കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 115.98 കോടി രൂപ ദുരിതാശ്വസ ഇനത്തിലും സംസ്ഥാന വിള […]

Agriculture should give a dignified life to the farmer: P Prasad

കർഷകന് അന്തസ്സാർന്ന ജീവിതം നൽകുന്നതാകണം കൃഷി: പി പ്രസാദ്

കർഷകന് അന്തസ്സാർന്ന ജീവിതം നൽകുന്നതാകണം കൃഷി: പി പ്രസാദ്   കർഷകന് സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സാർന്ന ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന വൃത്തി ആകണം കൃഷി. മറ്റേതൊരു വിഭാഗത്തെ പോലെയും […]

Protecting the agricultural sector by maintaining the habitat of Kuttanad: P. Prasad

കുട്ടനാടിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കും: പി.പ്രസാദ്

കുട്ടനാടിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കും: പി.പ്രസാദ് സംസ്ഥാന നിയമസഭ ഒരു പൊതുവായ ലക്ഷ്യത്തിനായി കൊണ്ടുവരികയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേരളാനെൽവയൽ തണ്ണീർത്തടസംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഒരു […]