Mushroom Village Scheme- Started at State level

കൂൺ ഗ്രാമം പദ്ധതി- സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ആരംഭിച്ചു

കൂൺ ഗ്രാമം പദ്ധതി- സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ആരംഭിച്ചു കൃഷി വകുപ്പ് സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ മുഖേന കൂൺ കൃഷി പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിയി ഉൽപ്പാദനം, സംസ്കരണം, മൂല്യവർദ്ധനവ്, വിപണനം എന്നീ […]

Ollur Krishi Samriddhi Farmers Producers Company processing unit has started operations

ഒല്ലൂർ കൃഷി സമൃദ്ധി ഫാർമേർഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി പ്രൊസസിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

ഒല്ലൂർ കൃഷി സമൃദ്ധി ഫാർമേർഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി പ്രൊസസിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ക്യാബ്കോയുടെ പ്രവർത്തനം 2024 ആരംഭിക്കും ചെറുകിട കർഷകന് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഉൾപ്പെടെ വലിയ […]

Green coconut procurement: Subsidy sanctioned 12.5 crores

പച്ചതേങ്ങ സംഭരണം: സബ്സിഡി 12.5 കോടി അനുവദിച്ചു

പച്ചതേങ്ങ സംഭരിച്ചതിന്റെ സബ്സിഡി വിതരണത്തിനായി 12.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. മിനിമം താങ്ങുവിലയും വിപണി വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സബ്സിഡിയായി നാളീകേര കർഷകർക്ക് നൽകുന്നത്.

Haritharashmi: Tribal farmers set up paddy cultivation in 500 acre field

ഹരിതരശ്മി : 500 ഏക്കർ പാടത്ത് നെൽകൃഷിയൊരുക്കി ഗോത്രകർഷകർ

സംസ്ഥാന പട്ടികവർഗ വകുപ്പിന്റെ ‘ഹരിതരശ്മി’ പദ്ധതിയിലൂടെ 500 ഏക്കർ പാടത്ത് നെൽകൃഷി നടത്തി വയനാട്ടിലെ ഗോത്രകർഷകർ. പട്ടികവർഗക്കാരിൽ കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് ഹരിതരശ്മി. വയനാട്, […]

Horticorp has paid all the dues of the farmers till July 31

ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള കർഷകരുടെ കുടിശിക മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർത്ത് ഹോർട്ടികോർപ്പ്

ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള കർഷകരുടെ കുടിശിക മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർത്ത് ഹോർട്ടികോർപ്പ് കൃഷിവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോർട്ടിക്കോർപ്പ് 2023 ജൂലൈ 31 വരെ കർഷകരിൽ നിന്നും സംഭരിച്ച പച്ചക്കറികളുടെ […]

191 value added products brought online under Keralagro brand

കേരളാഗ്രോ ബ്രാൻഡിൽ ഓൺലൈനിലെത്തിച്ചത് 191 മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ

കേരളാഗ്രോ ബ്രാൻഡിന്റെ 191 മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ ആമസോൺ, ഫ്‌ളിപ്പ്കാർട്ട് അടക്കമുള്ള ഓണലൈൻ വിപണികളിൽ വിൽപനക്കെത്തിച്ചു. കാർഷിക വികസന-കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ പന്തളം കരിമ്പ് വിത്തുത്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ ശർക്കര […]

Online Ecoshop inaugurated

ഓൺലൈൻ ഇക്കോഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കൃഷിക്കാർക്ക് ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകും സംസ്ഥാനത്തെ കൃഷിക്കാർക്ക് ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും. എല്ലാവർക്കും വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ […]

10760 farm plans have been formed in the state

സംസ്ഥാനത്ത് 10760 ഫാം പ്ലാനുകൾ രൂപീകരിച്ചു

കർഷകൻ്റെ വിഭവസാധ്യത ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, കർഷകൻ്റെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 10760 ഫാം പ്ലാനുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് രൂപികരിച്ചു. വ്യത്യസ്ത ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ […]

New laboratory for bio-fertilizer testing at Vellayani Agricultural College

വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിൽ ജൈവവള പരിശോധനയ്ക്കായി പുതിയ ലബോറട്ടറി

സർക്കാരിന്റെ നൂറ് ദിന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് മണ്ണ് ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ ജൈവവള ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ റഫറൽ ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ചു. ജൈവവള മേഖലയിലെ തട്ടിപ്പുകൾ […]

Haripad Krishidarshan business meeting with the signing of intents of Rs 3.23 crore

3.23 കോടി രൂപയുടെ ഇൻറ്റന്റുകൾ ഒപ്പു വച്ച് ഹരിപ്പാട് കൃഷിദർശൻ ബിസിനസ് മീറ്റ്

കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മുഖാമുഖം നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് (ബി2ബി) മീറ്റ് കൃഷിദർശൻ വേദിയിൽ കൃഷിവകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മീറ്റിൽ 31 […]