ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
13 13-08-2022 ദേശാഭിമാനി
1 01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
2 01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
3 03-06-2022 മാതൃഭൂമി
4 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
5 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
6 03-06-2022 ജനയുഗം 
03-06-2022 ജനയുഗം 
8 04-06-20022 മാതൃഭൂമി
9 10-06-2022 മംഗളം 
10 02-07-2022 ദീപിക 
11 18-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
12 18-07-2022  
13 17-08-2022 മാധ്യമം 
14 02-09-2022 മാതൃഭൂമി 
15 02-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
16 03-09-2022 ജനയുഗം 
17 05-09-2022 മാതൃഭൂമി 
18 14-09-2022 ദീപിക 
19 15-09-2022 മലയാള മനോരമ 
20 15-09-2022 മാതൃഭൂമി 
21 15-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
22 15-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
23 15-09-2022 ജനയുഗം 
24 22-09-2022 ജനയുഗം 
25 26-09-2022 മാതൃഭൂമി 
26 26-09-2022 ജനയുഗം 
27 27-09-2022 മാതൃഭൂമി 
28 27-09-2022 ഹിന്ദു 
29 27-09-2022 ജനയുഗം 
30 27-09-2022 മാധ്യമം 
31 29 -09-2022 മംഗളം 
32 30 -09-2022 കേരള കൌമുദി 
33 10-10-2022  ഹിന്ദു 
34 11 -10-2022  മാതൃഭൂമി 
35 11 -10-2022  ദേശാഭിമാനി 
36 11 -10-2022  ദേശാഭിമാനി 
37 11 -10-2022  ഹിന്ദു 
38 11 -10-2022  ദീപിക 
39 12 -10-2022  മലയാള മനോരമ 
40 12 -10-2022  ഹിന്ദു 
41 13 -10-2022  ദേശാഭിമാനി 
42 14 -10-2022  മാതൃഭൂമി 
43 14 -10-2022  ജനയുഗം 
44 15 -10-2022  മാതൃഭൂമി 
45 18 -10-2022  മലയാള മനോരമ 
46 21 -10-2022  മാതൃഭൂമി 
47 21 -10-2022  ദേശാഭിമാനി 
48 21 -10-2022  മാധ്യമം 
49 22-10-2022  ജനയുഗം 
50 27-10-2022  മാതൃഭൂമി 
51 27-10-2022  മാതൃഭൂമി 
52 27-10-2022  ദേശാഭിമാനി 
53 31-10-2022  മലയാള മനോരമ 
54 02-11-2022 കേരള കൌമുദി 
55 02 -11-2022 ജനയുഗം 
56 03 -11-2022 ജനയുഗം 
57 03 -11-2022 ചന്ദ്രിക 
58 04 -11-2022 ദീപിക 
59 05 -11-2022 മാതൃഭൂമി 
60 10 -11-2022 ഹിന്ദു 
61 18 -11-2022 ജനയുഗം 
62 19 -11-2022 മലയാള മനോരമ 
63 19 -11-2022 ദേശാഭിമാനി 
64 23 -11-2022 ചന്ദ്രിക 
65 24 -11-2022 മലയാള മനോരമ 
66 25 -11-2022 ജനയുഗം 
67 26 -11-2022 മാധ്യമം 
68 02-12-2022 മലയാള മനോരമ 
69 02 -12-2022 കേരള കൌമുദി 
70 07 -12-2022 ഹിന്ദു 
71 17 -12-2022 ദേശാഭിമാനി 
72 25 -12-2022 മാതൃഭൂമി 
73 25 -12-2022 മാതൃഭൂമി 
74 27 -12-2022 ദേശാഭിമാനി 
75 27 -12-2022 ദേശാഭിമാനി 
76 28 -12-2022 ജനയുഗം 
77 28 -12-2022 ജനയുഗം 
78 30 -12-2022 മലയാള മനോരമ 
79 12-01-2023  ഹിന്ദു 
80 25 -01-2023  ജനയുഗം 
81 31 -01-2023  ജനയുഗം 
82 06-02-2023 ജന്മഭൂമി 
83 14 -02-2023 മംഗളം 
84 15 -02-2023 ദേശാഭിമാനി 
85 16 -02-2023 ജനയുഗം 
86 23 -02-2023 മാതൃഭൂമി 
87 24 -02-2023 മലയാള മനോരമ 
88 24 -02-2023 ജനയുഗം 
89 25 -02-2023 കേരള കൌമുദി 
90 25 -02-2023 മാധ്യമം 
91 27 -02-2023 മലയാള മനോരമ 
92 27 -02-2023 ദേശാഭിമാനി 
93 27 -02-2023 ജനയുഗം 
94   28 -02-2023 ദേശാഭിമാനി 
95  28 -02-2023 കേരള കൌമുദി 
96 01-03-2023 കേരള കൌമുദി 
97 09-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
98 09-03-2023 ജനയുഗം 
99 16-03-2023 ജനയുഗം 
100 21-03-2023 ജനയുഗം 
101 27-03-2023 മാതൃഭൂമി 
102 31-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
103 01-04-2023  കേരള കൌമുദി 
104 10 -04-2023 കേരള കൌമുദി 
105 10 -04-2023 മാധ്യമം 
106 12 -04-2023 മാതൃഭൂമി 
107 13 -04-2023 ജനയുഗം 
108 24 -04-2023 കേരള കൌമുദി 
109 25 -04-2023 ദേശാഭിമാനി 
110 27 -04-2023 കേരള കൌമുദി 
111 10-05-2023  ജനയുഗം 
112 11 -05-2023 ദേശാഭിമാനി 
113 15 -05-2023 മലയാള മനോരമ 
114 15 -05-2023 ദേശാഭിമാനി 
115 15 -05-2023 കേരള കൌമുദി 
116 16 -05-2023 മാതൃഭൂമി 
117 16 -05-2023 ദേശാഭിമാനി 
118 17 -05-2023 കേരള കൌമുദി 
119 23 -05-2023 ദേശാഭിമാനി 
120 03-06-2023  കേരള കൌമുദി 
121 14 -06-2023  ദേശാഭിമാനി 
122 16 -06-2023  ജനയുഗം 
123 20 -06-2023  ജനയുഗം 
124 21 -06-2023  മലയാള മനോരമ 
125 21 -06-2023  കേരള കൌമുദി 
126 21 -06-2023  ജനയുഗം 
127 28 -06-2023  മലയാള മനോരമ 
128 01-07-2023 മലയാള മനോരമ 
129 01 -07-2023 ജനയുഗം 
130 03 -07-2023 കേരള കൌമുദി 
131 04 -07-2023 ദേശാഭിമാനി 
132 05 -07-2023 ജനയുഗം 
133 05 -07-2023 ജനയുഗം 
134 12 -07-2023 ദേശാഭിമാനി 
135 17 -07-2023 ദേശാഭിമാനി 
136 17 -07-2023 മംഗളം 
137 26 -07-2023 ജനയുഗം 
138 03-08-2023  മലയാള മനോരമ 
139 03 -08-2023  ജനയുഗം 
140 17 -08-2023  ദേശാഭിമാനി 
141 18 -08-2023  ദേശാഭിമാനി 
142 21 -08-2023  ദേശാഭിമാനി 
143 22 -08-2023  ജനയുഗം 
144 26 -08-2023  മാതൃഭൂമി 
145      
146      
147      
148      
149      
150