ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
13 13-08-2022 ദേശാഭിമാനി
1 01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
2 01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
3 03-06-2022 മാതൃഭൂമി
4 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
5 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
6 03-06-2022 ജനയുഗം 
03-06-2022 ജനയുഗം 
8 04-06-20022 മാതൃഭൂമി
9 10-06-2022 മംഗളം 
10 02-07-2022 ദീപിക 
11 18-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
12 18-07-2022  
13 17-08-2022 മാധ്യമം 
14 02-09-2022 മാതൃഭൂമി 
15 02-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
16 03-09-2022 ജനയുഗം 
17 05-09-2022 മാതൃഭൂമി 
18 14-09-2022 ദീപിക 
19 15-09-2022 മലയാള മനോരമ 
    മാതൃഭൂമി 
    ദേശാഭിമാനി 
    ദേശാഭിമാനി 
    ജനയുഗം